Algemene voorwaarden

De opdrachtgever erkent dat hij de taal van deze algemene voorwaarden begrijpt

Correcta

Correcta is een vertaalbureau, gespecialiseerd in vertalingen van Nederlands naar Frans, Engels, Italiaans, Spaans, Duits en Russisch, met maatschappelijke zetel te Provinciebaan 150, 8800 Ledegem, gekend in de kbo onder ondernemingsnummer BE0721.670.201 en vertegenwoordigd door Stien Vandersyppe.

website:correcta.be
mail: stien@correcta.be
tel: +32 497 72 71 12

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Correcta, hierna ‘wij’ en ‘ons’ genoemd, en de opdrachtgever waarop Correcta deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de vertaler uitdrukkelijk is afgeweken.
 • De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Correcta, voor de uitvoering waarvan derden, onderaannamers of freelancers dienen te worden betrokken.

Artikel 2 : Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 • Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn opgemaakt in Euro (€) en geheel vrijblijvend.
 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Correcta of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging van Correcta van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien wij bij het opstellen van de offerte de volledige tekst nog niet hebben kunnen inzien, kan Correcta na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.
 • Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Correcta beschouwt jou als opdrachtgever wanneer je de opdracht aan Correcta heeft gegeven, tenzij je daarbij uitdrukkelijk te kennen geeft te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Correcta zijn verstrekt.

Artikel 3 : Wijziging, intrekking van opdrachten

 • Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, zijn wij gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 • Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
 • Indien Correcta voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 : Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

 • Correcta is gehouden de opdracht naar best vermogen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
 • Wij zullen alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Ook onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door die medewerkers indien deze aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Correcta het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Correcta zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
 • De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst evenals documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Correcta staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien wij zijn uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 : Auteursrecht

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Correcta vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Correcta met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.
 • Bij het maken van vertalingen kunnen zogenaamde vertaalgeheugens worden ingeschakeld als hulpmiddel. Voor zover er rechten, zoals auteursrechten en of databankrechten, voortvloeien uit het gebruik van het vertaalgeheugen, behoren deze toe aan Correcta, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 : Ontbinding

 • Correcta is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsook in geval van faillissement, betalingsmoeilijkheden of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Correcta kan dan onmiddellijk het verschuldigde bedrag vorderen.

Artikel 7 : Klachten en geschillen

 • De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 • Indien de klacht gegrond is, is Correcta gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd trachten te verbeteren of vervangen dan wel, indien Correcta redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, eventueel een reductie op de prijs verlenen, dit is echter geen verplichting.
 • Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 : Termijn en tijdstip van levering

 • De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Correcta is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 • De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per e-mail of per post.
 • Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
Artikel 9 : Verloning en betaling
 • Het honorarium voor Correcta is in beginsel gebaseerd op een woordtarief van de brontekst. Daarnaast kunnen wij ook gemaakte kosten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, doorrekenen aan de opdrachtgever.
 • Voor elke opdracht wordt een standaard voorschot gevraagd van 40%. Bij opdrachten kleiner dan € 100,00 is het voorschot gelijk aan het te betalen honorarium. De opdracht wordt pas gestart als het voorschot bij ons op de rekening is bijgeschreven, wij controleren onze bankrekening meerdere malen per dag.
 • Voor elke opdracht wordt een standaard eindbetaling van 60% gevraagd. Wij leveren pas de vertaalde bestanden zodra deze 60% bij ons op de rekening is bijgeschreven, wij controleren onze bankrekening meerdere malen per dag.
 • Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan. Na verstrijken van de termijn van 30 kalenderdagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Daarnaast wordt € 10,00 excl. BTW berekend per rentefactuur.
 • Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buiten- gerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, echter met een minimum van € 50,00. Een en ander geldt ook in geval van faillissement en surseance van betaling.
 • Schuldvergelijking is niet toegestaan.
 • Ter verkrijging van een grotere zekerheid heeft Correcta het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruit- betaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10 : Vrijwaring van aansprakelijkheid

 • Correcta is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Correcta toerekenbare tekortkoming. Correcta is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuur- waarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
 • Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Correcta van iedere aansprakelijkheid.
 • De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Evenmin zijn we aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
 • De aansprakelijkheid van Correcta is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 2500,00 per gebeurtenis.
 • De opdrachtgever is verplicht Correcta te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Correcta bestaat.

Artikel 11 : Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Correcta geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor we niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
 • Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Correcta niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschorting van bevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
 • Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk kunnen voldoen, zijn we gerechtigd het al uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 : Toepasselijk recht

 • Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Correcta is Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Artikel 13 : Privacyverklaring

Wij gaan met de nodige zorg om met jouw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring kan je nalezen op deze pagina.

Artikel 14 : Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van Cookies. Alle info hierover vind je op deze pagina.