Privacyverklaring

We nemen de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor organisatorische en administratieve doeleinden door de Hublamedewerkers. De persoonsgegevens worden onder geen enkel beding meegedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Bij het inschrijven vragen we uitdrukkelijk jouw akkoord om foto’s en video’s te publiceren via onze communicatiekanalen (website, ouderplatform, sociale media en brochures).

Algemeen

  • Correcta werkt volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.
  • Voordat de opdrachtgever een vertaalopdracht verstrekt verwerkt Correcta alleen persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitbrengen van een offerte.
  • Correcta draagt er zorg voor dat haar medewerkers door middel van voortdurende educatie op de hoogte zijn van het AVG-compliant werken met persoonsgegevens. Bovendien heeft Correcta strikte geheimhouding en boetes opgenomen in de contracten met de medewerkers die met persoonsgegevens werken.
  • Correcta zorgt er tevens voor dat zij de passende technische maatregelen neemt en up to date houdt om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.
  • Correcta controleert de door haar ingeschakelde derden op het voldoen aan de AVG en stelt desgewenst extra waarborgen om de veiligheid van persoonsgegevens kunnen bewerkstelligen.
  • Correcta deelt persoonsgegevens niet met buitenlandse partijen, tenzij daartoe wettelijk wordt verplicht of opdrachtgever toestemming verleent om een opdracht in het buitenland uit te voeren.
  • Opdrachtgevers kunnen via het Formulier Rechten van betrokkenen hun rechten onder de AVG uit oefenen. Correcta streeft ernaar elk verzoek binnen vier weken af te handelen.

Datalek

Indien ondanks alle zorgvuldigheid van Correcta persoonsgegevens verloren of door onbevoegden worden ingekeken (datalek), dan stelt Correcta opdrachtgever hiervan spoedig, doch in ieder geval binnen de door partijen afgesproken termijn, op de hoogte.

Correcta zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan maken Op verzoek zal Correcta de opdrachtgever bijstaan bij het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen. Een datalek ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit overeenkomst met Correcta, tenzij opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van Correcta

Bewaartermijnen

Correcta zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken vertaalopdracht tenzij:

  • De opdrachtgever toestemming verleent voor langere bewaartermijn.
  • Correcta op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.